A letter from the CEO

여러분, 안녕하세요. 최근 가격 조정 결정으로 인해 많은 불편을 드려 죄송합니다. Discover Energy에 대한 그동안의 지원과 믿음에 감사드립니다. 여러분의 지원이 없었다면 이렇게 교민을 위한 에너지 회사로 빨리 자리잡을 수 없었을 것입니다. 그러나 에너지 도매 가격의 급등으로 인해 가능한한 최단 시간에 중요한 가격 조정 결정을 내려야 했습니다. 고객님들께 충분한 시간 여유를 두고 가격 조정을 안내 드리지 […]

Cập nhật mới nhất từ Discover Energy – tháng 5 2022

Khách hàng hiện tại của Discover Energy đã và sẽ nhận được thông báo tăng giá , các khách hàng mới hoặc khách hàng tiềm năng có thể nhận thấy rằng chúng tôi đã đóng chức năng đăng ký trên website và hiện không chấp nhận bất kỳ đăng ký mới nào. Dưới đây là phần giải thích ngắn gọn về lý do tại sao chúng tôi thực hiện những thay đổi này. Chúng tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể!

Bitnami